آراد برندینگ
خانه / فروش / روابط خریدار و فروشنده

روابط خریدار و فروشنده

در فروش کالا امروزه روابط خریدار و فروشنده رابطه بسیار تنگاتنگی دارند . و برای بهبود در فروش باید این اصول را رعایت کرد.
ادبیات مدیریت زنجیره تامین (SCM) از نظر ارزش روابط همکاری خریداری- فروشنده صحیح و غیر مبهم می باشد (برای مرور، نگاه کنید به terpendet al, 2008  ; Chen & paulraj, 2004). محققان SCM چگونگی ایجاد ارزش برای شرکت های مشارکت کننده در همکاری BSRS را مطالعه نموده اند (Autry and Griffis, 2008; Cousins et al. , 2006; Cousins and Menguc, 2006; Krause et al. , 2007; Lawson et al. , 2008; Min et al. , 2008).. این محققان پیشنهاد می کنند که ایجاد سرمایه اجتماعی بین خریدار و فروشنده دسترسی به منابع موجود در روابط آنها و نفوذ را میسر می سازد. آنها اینکه سرمایه اجتماعی احتمال تعارضات را کاهش می دهد و رفتار مشارکتی را به دلیل کمک آن به بصیرت اشتراک گذاشته، روابط اعتماد شده و گره ای اجتماعی ارتقاء می دهد، برجسته می نمایند. 

به هر حال، ملاحضه ی بیشتر نیازمند به مسلم بودن برای ریسک ها و پیامدهای منفی بالقوه مرتبط با سرمایه اجتماعی می باشد، که ما باید به آنها به عنوان جنبه ی مبهم سرمایه اجتماعی اطلاق نماییم. روانشناسان (Granovetter, 1985; Portes and Sensenbrenner, 1993) و دانشمندان استراتژی (Adler and Kwon, 2002; Gargiulo and Benassi, 1999; Uzzi 1997) ما را از حضور جنبه ی مبهم آگاه می سازند. با توجه به جنبه ی مبهم سرمایه اجتماعی در BSRS استنتاجات مدیریت مهمی وجود دارد، مسلم است که شرکت های خریدار به طور قابل ملاحظه ای منابع را در ایجاد سرمایه اجتماعی با عرضه کنندگان آنها سرمایه گذاری می کنند (Adler and Kwon, 2002; Autry and Griffis, 2008). سرمایه اجتماعی سخت بدست آمده (hard-earned) ممکن است در حقیقت به از دست دادن هدفمندی  (Locke, 1999)رفتاری فرصت گرایانه (Granovetter, 1985)، تصمیم گیری ضعیف (Grover et al. , 2006; McFadyen and Cannella, 2004) منتهی گردد. بنابراین، فراخوانی کوکورانه ایجاد سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی در BSRS می تواند به اتلاف منابع و محروم سازی و ناامیدی منتهی گردد (Portes and Landolt, 1996)، و ارتقاء تکنیک کننده سرمایه اجتماعی ممکن است واقعا به جای ارتقاء عملکرد آسیب بزند. اهداف مطالعه ی ما هم جنبه های مبهم و هم روشن همکاری BSRS را مورد ملاحظه قرار می دهد. برخی شرکت های پیشرو ممکن استاین دیدگاه را اعمال کنند. به عنوان مثال، تویوتا و جانسون از روابط همکاری (تعادل) خود را از ۱۹۸۴ زمانی که تویوتا، و بعد ساختاری شامل الگوهای روابط بین عاملان است. در این بخش، ما ادبیات حاضر از ۳بعد سرمایه اجتماعی را مرور می کنیم. ما سپس بر مبنای نتایجی که سرمایه اجتماعی می تواند به اندازه فعالیت های مانع شده که مستلزم بهبود عملکرد هستند تسهیل می نماید. استنتاجات عملکردی را مورد ملاحظه قرار می دهیم. 

مطلب پیشنهادی

چگونه فروش مغازه خود را بالا ببریم

پاسخ به سوال اینکه چگونه فروش مغازه خود را بالا ببریم می تواند از جهات مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ